1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz strony Internetowej jest Agnieszka Wolska-Jakubowska, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KRÓLESTWO POCZTÓWEK wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres siedziby: ul. Arctowskiego 2B/3; 80-288 Gdańsk i miejsce sklepu stacjonarnego: ul. Długie Ogrody 23/2, 80-754 Gdańsk, NIP 9570688529, REGON 193025800, adres poczty elektronicznej: wrzeszcz@krolestwopocztowek.pl, numer telefonu: +48 509 381 883 , +48 58 621 78 06 – zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i sklepu stacjonarnego www.krolestwopocztowek.pl
 2. Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym dalej „RODO” lub „Rozporządzeniem RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
 3. Dane osobowe udostępnione przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia i wymogami prawa, a w szczególności z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Sklep nie sprzedaje, nie przekazuje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim. Wyjątkiem jest: zgoda lub życzenie Klienta lub żądanie uprawnionych na podstawie prawa Organów Państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.
 4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne.
 5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania a także przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych oraz przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 6. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 7. Dostęp do danych Klientów posiadają wyłącznie pracownicy Sklepu oraz uprawnieni zaufani partnerzy, których wsparcie jest niezbędne w zakresie funkcjonowanie naszego Sklepu (tj. firma hostingowa, developer oprogramowania). Dane te przechowywane są na serwerach, zapewniających im pełne bezpieczeństwo.
 8. Ponadto każdy użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych uprawnień, użytkownik powinien wysłać stosowną informację na adres: wrzeszcz@krolestwopocztowek.pl. Administrator wykona żądanie użytkownika niezwłocznie. Usunięcie, ograniczenie, przeniesienie oraz zgłoszenie sprzeciwu względem przetwarzania danych będzie miało wpływ na świadczone usługi i skutkować będzie prawdopodobnie uniemożliwieniem wykonania tych usług w sposób prawidłowy. Użytkownik powinien zdawać sobie sprawę z tego, że jego dane przetwarzane są wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia oraz dostarczenia mu spersonalizowanej informacji handlowej.
 9. Nasz Sklep posługuje się także tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te zapisywane są na komputerze klienta przez nasz serwer i dostarczając danych statystycznych o aktywności klienta w celu dobrania jak najlepszej oferty do jego indywidualnych potrzeb.
 10. Pliki cookies wykorzystujemy w szczególności w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA).
 11. Klient w każdej chwili ma prawo wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, musi mieć jednak świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienie w korzystania z naszego Sklepu.
 12. Wszelkie pytania, sugestie i wnioski odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, a w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać pod adresy mailowe: wrzeszcz@krolestwopocztowek.pl, gdynia@krolestwopocztowek.pl.